Verziltingskaart grondwater 1974

De verziltingskaart geeft de diepte weer van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater in het kust- en poldergebied. De diepte is tov het maaiveld voor wat betreft de polders. Voor de duinen geeft de verziltingskaart een onderschatting weer aangezien geen rekening gehouden wordt met het variabel reliëf in dit gebied. Enige voorzichtigheid is hier dus geboden bij interpretatie van de kaart in duingebied.

De oostelijke grens van de verziltingskaart van "Noordelijk Vlaanderen" wordt gevormd door de Schelde. Het verzilt gebied loopt echter verder door op de rechterscheldeoever, maar deze werd tot op heden niet in detail gekarteerd. De afbakening van verzilt gebied op de rechterscheldeoever wordt wel weergegeven op de kwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen (De Breuck et al., 1986). Volledigheidshalve werd dit gebied in de verziltingskaart op DOV opgenomen en aangeduid met een groene arcering (verzilt - geen data).

Het grensvlak tussen zoet en zout grondwater werd door De Breuck et al. (1974) gedefinieerd als een grondwater met een totaal opgelost stoffengehalte (total dissolved solids of TDS) van 1.500 ppm (of mg/l). Zoals uit de kaart kan afgeleid worden zijn zoetwaterlenzen voornamelijk uitgesproken onder duin- en kreekgebieden. Deze reliëfvormen bestaan over het algemeen uit goed doorlatende afzettingen waardoor hemelwater gemakkelijk infiltreert en zoetwaterlenzen tot ontwikkeling kunnen komen. Het kwetsbaar evenwicht tussen zoet en zout grondwater kan echter grondig verstoord worden door antropogene activiteiten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Version 2011
Last Updated February 1, 2019, 21:19 (CET)
Created February 1, 2019, 21:19 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 4.443
bbox-north-lat 51.409
bbox-south-lat 50.922
bbox-west-long 2.541
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri https://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2011-01-18"}, {"type": "publication", "value": "2011-01-18"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=722627d5-ae19-4bee-bcd4-4b4ef2f843eb&fname=verzilting_s.png
graphic-preview-type png
guid 722627d5-ae19-4bee-bcd4-4b4ef2f843eb
issued 2011-01-18
language dut
license ["De kaart geeft een eerste indicatie; bijkomend onderzoek is steeds aangewezen."]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=722627d5-ae19-4bee-bcd4-4b4ef2f843eb
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.541, 50.922], [4.443, 50.922], [4.443, 51.409], [2.541, 51.409], [2.541, 50.922]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1