sRSA parklaan verlenging

sRSA_PARKLAAN_VERLENGING Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt vanuit een algemene visie een toekomstig ruimtelijke beleid voor de stad voorgesteld. De strategische kaart is de synthese van het te voeren actief beleid van het s-RSA. Deze kaart is als volgt opgebouwd: De strategische kaart bestaat uit 5 strategische ruimtes: de harde ruggengraat, de zachte ruggengraat, de groene singel, het levendig kanaal en het lager netwerk. Een strategische ruimte vervult een sleutelrol in het actief beleid van het s-RSA. Het is in deze ruimtes dat de stad de komende 15 jaar prioritair wenst te investeren met mensen en middelen.Binnen elke strategische ruimte heeft het s-RSA strategische programma’s afgebakend. Een strategische programma geeft een meer specifieke en pragmatische inhoud aan de strategische ruimte. Voor elk programma heeft het s-RSA eveneens strategische projecten aangeduid: dit zijn de vooropgestelde acties waarmee het structuurplan de visie en gebiedsgerichte doelstellingen wil realiseren. Sommige strategische projecten zijn prioritair: dit zijn de zogeheten hefboomacties. Het "lager netwerk" is een van de vijf strategische ruimten van het s-RSA. Het "lager netwerk" is het fijnmazig netwerk van straten, boulevards, tram- en buslijnen, fiets- en voetpaden dat de stedelijke of buurtcentra met elkaar en met de binnenstad verbindt en op die manier de verschillende "dorpen" binnen Antwerpen versterkt. Om de identiteit van elke districtskern te verbeteren moet gewerkt worden aan een goed openbaar domein. De parklaan vormt één van de programma's van het "lager netwerk". De rol van de Parklaan is de verschillende districten met elkaar te verbinden. Enkel verbindingen met de stedelijke snelweg worden toegestaan. Het ruimtelijk karakter kan omschreven worden als een vloeiende laan gebed in een groen en kwalitatief ontworpen landschap. Open ruimten langsheen deze weg zullen zoveel mogelijk onbebouwd blijven. Een hoge variëteit aan wandel- en fietspaden kan gebruikt worden als een middel om deze verbinding te realiseren en om de visuele kwaliteit te verhogen. Een parallel recreatief pad door de parken zal eveneens aanwezig zijn. Het is wenselijk om de parkings te clusteren op knooppunten van openbaar vervoer (boulevards). Op die manier staan ze ten dienste van het Park & Ride-systeem in de stad. Oversteekbaarheid van de Parklaan is een basisdoelstelling, vooral voor de zachte weggebruikers.De verlenging van de parklaan maakt deel uit van het programma voor de parklaan. Doel:Visualisatie en afbakening van de verlenging van de parklaan van het "lager netwerk" voor de stad Antwerpen. De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. Algemeen geldt dat de strategische kaart geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan is. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De kaartlaag is het resultaat van de omzetting van de strategische ruimten naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. De kaartlaag geeft aan waar de verlenging van de parklaan van het "lager netwerk" is afgebakend.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/17939d59a6554db7a9f760bd561c92b3_79
Last Updated February 1, 2019, 20:47 (CET)
Created February 1, 2019, 20:47 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:40:03.000Z
dcat_modified 2018-11-01T22:25:13.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/17939d59a6554db7a9f760bd561c92b3_79
language