srsa 06a polycentrische stad pg

SRSA_06A_POLYCENTRISCHE_STAD_PG Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘dorpen en metropool’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld is onderverdeeld in enkele subbeelden: policentrische stad, erfgoed, wonen, werken en recreatie. Het subbeeld dorpen en metropool – policentrische, geeft aan dat Antwerpen, net als vele andere Europese steden een traditie heeft van verschillende dorpen in een metropool en grootstedelijke functies in dorpen. Vandaag is de onderlinge relatie tussen de dorpen en de metropool aan het evolueren. Antwerpen maakt heden deel uit van het grootstedelijk netwerk, waardoor er nieuwe relaties tussen de dorpen en de metropool ontstaan. Zo moet de stad enerzijds ervaren worden als een verzameling van wijken, die hun herkenbaarheid, leefbaarheid en zelfstandigheid, tot op zeker niveau, kunnen behouden. Dit betekent dat handel, diensten en werkgelegenheid moeten verdeeld worden over deze kernen. Hierbinnen is verweving een belangrijk begrip. Anderzijds moet het imago van Antwerpen als metropool worden heropgewaardeerd. Het is een imago van een wereldstad met haar economische slagkracht en zijn cultureel belang. Zo dienen de diamantsector, modesector, universiteit als kenniscentrum versterkt te worden, dienen culturele evenementen blijven gestimuleerd te worden en dient de kwaliteit van het toerisme te verbeteren. Als doelstelling wordt er een onderscheid gemaakt tussen deze voor de metropool en deze voor de dorpen. De metropool dient cultuurhistorisch erfgoed, beeldbepalende en beeldondersteunende gebouwen te behouden; het dient het stedelijke weefsel te vernieuwen en dient representatieve en grootstedelijke economische functies te ontwikkelen. Het metropolitaan gebied wordt beschouwd als alle onderdelen van de harde ruggengraat (zie actief beleid) De dorpen dienen hun centrum te versterken om op die manier een eigen identiteit en een rol in de stedelijke, regionale en metropolitane context te verwerven. De centra worden onderverdeeld in stedelijke en buurtcentra. De stedelijke centra zijn: Hoboken, Wilrijk, Kiel, Gitschote, Fruithof, Deurne Zuid, Deurne Noord, Merksem, Luchtbal, Ekeren, Lillo, Berendrecht, Zandvliet, Linkeroever. De buurtcentra, in de negentiende eeuwse gordel zijn: Sint – Jansplein, De Coninckplein, Kerkstraat, Oud Borgerhout, Zurenborg, Oud Berchem, Markgrave Doel:Visualisatie van de selectiekaart 06A_polycentrische_stad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6cadf78036424fe7b401fea9f584f734_236
Last Updated February 1, 2019, 22:07 (CET)
Created February 1, 2019, 22:07 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:32:06.000Z
dcat_modified 2019-01-02T22:30:42.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6cadf78036424fe7b401fea9f584f734_236
language