srsa 05b poreuze stad groen pg

SRSA_05B_POREUZE_STAD_GROEN_PG Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘poreuze stad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor het aangrijpen van de aanpassende verschijningsvormen van de stad en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het is gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen van de gebruikers in deze ruimte. De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kunnen aanpassen aan de steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoontes in de maatschappij. De porositeit van de stad moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wonen en werken te integreren in elkaars nabijheid. Het doel van porositeit is het in gebruik nemen van leegstaande gebouwen of onbebouwde percelen voor residentiële of economische activiteiten, eventueel gekoppeld aan de vernieuwing van het materiële weefsel en de open ruimte. Hierbij moet ook infrastructuur voor het sociale leven en het verenigingsleven gecreëerd worden. Het behoud van een zekere mix op sociaal en functioneel vlak moet verder gedifferentieerd worden op buurtniveau. Het uiteindelijke doel is het garanderen van de kwaliteit van wonen en werken in de stad en het verhogen van het algemene welzijn. Daar elk gebied in de stad andere noden kent, vergt dit een gebiedsgerichte oplossing. Dit beeld kent echter twee types van selectie die ook resulteren in twee selectie kaarten: ten eerste de selectie voor de bebouwde ruimte en ten tweede de selectie van de groene ruimte. De selectie van de gebouwde gebieden richt zich op de bouwblokken. Het betreft een wensbeeld met aandacht voor beeldkwaliteit van open en bebouwde ruimte, functionele verweving, mix van typologie, porositeit, fasering,… De selectiekaart richt zich enerzijds tot bouwblokrenovatieprojecten in de 19e eeuwse gordel en anderzijds tot projecten in moderne stadswijken van de 20st eeuwse gordel. De selectie van de groene ruimte is gerelateerd aan een groenstrategie, die zich richt op de poreuze delen van de stad. Ter bevordering van de groenvoorziening in de diverse stadswijken kunnen een aantal gebieden met een specifiek beleid geselecteerd worden. De ruimtelijke inventaris van groene ruimten in de stad en in de inventaris van tekortzones buurt- en wijkgroen, moeten ingezet worden om op stadsniveau een groennetwerk uit te bouwen. Doel:Visualisatie van de selectiekaart 05B_poreuze_stad_groen van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/29c528349d1848a18d985cdb58635401_235
Last Updated February 1, 2019, 21:26 (CET)
Created February 1, 2019, 21:26 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:45:27.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:36:22.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/29c528349d1848a18d985cdb58635401_235
language