srsa 03 havenstad pg

SRSA_03_HAVENSTAD_PG Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘havenstad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor het zoeken naar contact tussen de stad en de haven, waarbij de haven in de eerste plaats een belangrijke wereldhaven blijft. Toch moet er binnen deze hoedanigheid gezocht worden naar interacties tussen de stad en de haven, door mogelijkheden om de stad en de polders goed te laten aansluiten aan de haven, en omgekeerd: de afwerking van de haven in de richting van de stad, moet worden uitgewerkt. Deze relatie is tweeledig opgebouwd ten eerste door het creëren en vormgeven van de contactzones tussen haven en stad en ten tweede door een buffering van de noordelijke dorpen binnen de stad en de haven. Tevens dient de stedelijke parkstructuur, zoals beschreven in ecostad, de haven te omarmen Doel:Visualisatie van de selectiekaart 03-havenstad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/99d2cd0bdf5243ca8d07ffa55c17c4e7_232
Last Updated February 1, 2019, 22:20 (CET)
Created February 1, 2019, 22:20 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:45:09.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:36:00.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/99d2cd0bdf5243ca8d07ffa55c17c4e7_232
language