srsa 02 ecostad pg

SRSA_02_ECOSTAD_PG Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘ecostad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor een levendige open ruimte, waar de stedelijke leefkwaliteit wordt verhoogd door de bewoners groene ruimten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Deze groene ruimten hoeven er niet allemaal uit te zien als parken of stadsbossen. Open langschappen dragen bij tot de diversificatie van groene ruimten in en rondom de stad. Om hun gebruikswaarde voor de inwoners van de stad te verhogen dienen deze zones toegankelijk te zijn voor het publiek, door middel van paden voor voetgangers en fietsers. Op basis van deze definitie van groene ruimtes, kan er een stedelijke parkstructuur worden aangeduid. Deze parkstructuur moet instaan voor een continue en open ruimte die meer levenskwaliteit biedt in alle districten. De structuurbepalende elementen hierin zijn: waternetwerk, groengebieden, ontbrekende schakels, stads(rand)bossen, agrarische landschappen ( stedelijke en regionale landschappen; open ruimte snippers) en snippers in de bebouwde ruimte. Doel:Visualisatie van de selectiekaart 02-ecostad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/95e88a52b37d4327bb3ef31309e88650_231
Last Updated February 1, 2019, 21:34 (CET)
Created February 1, 2019, 21:34 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:45:03.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:35:52.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/95e88a52b37d4327bb3ef31309e88650_231
language