ruimteboekhouding actueel

ruimteboekhouding_actueel stad Antwerpen, SW/ afdeling Ruimte Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur.De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Codexart. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). De berekening is ook raadpleegbaar als cijfer in Stad in cijfers.Wonen (WON)in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten < 0,5 ha)volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0100: woongebieden0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde0102: woongebieden met landelijk karakter0104: woonpark0105: woonuitbreidingsgebieden0110: gemengde woon- en industriegebieden0131: gebied voor service-residentie0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling0180: reservegebieden voor woonwijkenvolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:01000: Zone voor Wonen01100: Zone voor Centrumfuncties07200: Zone voor Detailhandel08000: Zone voor Maatschappelijke functies09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied99XXYY: Zone voor Gemengde functiesGemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV)in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwatervolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)0300: dienstverleningsgebieden1530: vliegveld van Deurnevolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:08000: Zone voor Maatschappelijke functies04000: Zone voor Groen kleiner dan 0,5 ha01100: Zone voor Centrumfuncties99XXYY: Zone voor Gemengde functiesRecreatie (REC)in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatievolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0400: recreatiegebieden0401: gebieden voor dagrecreatie0402: gebieden voor verblijfrecreatie0482: uitbreidingsgebied voor recreatievolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:02000: Zone voor Recreatie09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie08000: Zone voor Maatschappelijke functies09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied01100: Zone voor Centrumfuncties99XXYY: Zone voor Gemengde functiesGroen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT):“bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;“overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:“gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,“parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken;“reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bosvolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)0500: parkgebieden0600: bufferzones0700: groengebieden0701: natuurgebieden0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten0731: speelbossen of speelweiden0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)0810: bosgebieden met ecologisch belang1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk)volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:03000: Zone voor Natuur04000: Zone voor Groen groter dan 0,5 ha gelegen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening05000: Zone voor BosSommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid, gelegen aan Recreatie en gelegen in Woongebied en kleiner dan 0,5 ha en Gemeenschapsvoorziening.Landbouw (LDB)in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijvenvolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0900: agrarische gebieden0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden0910: agrarische gebieden met ecologisch belang0916: bouwvrij agrarisch gebiedvolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:06000: Zone voor Landbouw99XXYY: Zone voor Gemengde functiesBedrijvigheid (BED)in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantorenvolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven1000: industriegebieden1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo'svolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:07000: Zone voor Bedrijf07100: Zone voor Kantoor07200: Zone voor Detailhandel04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid01100: Zone voor Centrumfuncties99XXYY: Zone voor Gemengde functiesLijninfrastructuur (LNI)in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorighedenvolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:1400: militaire gebieden1500: bestaande autosnelwegen1504: bestaande waterwegenvolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:11300: Zone voor Water09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën)Ontginning en waterwinning (OWA)in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerkenvolgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:Zijn er nietvolgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:08000: Zone voor Maatschappelijke functie  Creatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4f13ac4e9fcd4af5818a2934d94a8459_356
Last Updated February 1, 2019, 20:23 (CET)
Created February 1, 2019, 20:23 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:53:43.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:47:28.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4f13ac4e9fcd4af5818a2934d94a8459_356
language