Potentieel verzurende emissie

Deze indicator toont het verloop van de potentieel verzurende emissie in Vlaanderen. De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3) worden bij elkaar geteld tot de som van potentieel verzurende emissie. Die som wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht. De term potentieel verzurende emissie wordt gebruikt omdat de actuele verzuring ook sterk afhangt van de processen die zich afspelen op het traject tussen emissie en depositie en van de diverse processen in de bodem en het (oppervlakte)water.

NH3, NOx en SO2 spelen naast hun rol als potentieel verzurende stof ook een rol bij de vorming van secundair fijn stof via aerosolvorming. NOx is een ozonprecursor en NH3 en NOx hebben een vermestend effect.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:31 (CET)
Created February 1, 2019, 22:31 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid potentieel-verzurende-emissie1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/verzuring/potentieel-verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/@@download/excel#207
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092