Helsingin väestö elinkeinoryhmittäin 1870-1930

Aineisto sisältää tietoa Helsingin väestöstä elinkeinoryhmittäin vuosilta 1870-1930.

Huomioitavaa

  1. Ammattiryhmitystä ei eri väestölaskennoissa ole toimitettu täysin yhdenmukaisesti. Muut ammatit-ryhmään v. 1900 ja varsinkin v. 1910 on luettu suurehko määrä henkilöitä, jotka oikeastaan kuuluisivat johonkin edelliseen ryhmään. Lisäksi valtionrautateiden sekä postin, lennätinlaitoksen ym. palveluksessa olevat virkamiehet ja osa henkilökuntaa v. 1870 - 1890 on luettu ryhmään julkinen toiminta, mutta sittemmin ryhmään kulkulaitokset. V. 1920 on väestö voitu ryhmittää elinkeinon mukaan tarkemmin kuin aikaisemmin, minkä johdosta on ryhmiin muut ammatit sekä työntekijät ja päiväpalkkalaiset luettujen henkilöiden luku tuntuvasti vähentynyt. (Tilastollinen vuosikirja 1942/43, s. 33).
  2. Palvelusväki on taulukon osassa Ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt jaettu eri elinkeinoryhmien kesken.
  3. Muut henkilöt ilman ammattia tai joiden ammatti oli tuntematon-muuttuja taulukon osassa ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt v. 1900: ryhmän vähälukuisuus johtuu pääasiassa siitä, että tähän ryhmään kuuluvat ylioppilaat ja koululaiset on, päinvastoin kuin muina väestönlaskentavuosina, suurimmaksi osaksi luettu omaisten joukkoon.
  4. Sotaväki-muuttuja taulukonosassa ammatinharjoittajat ja muut päähenkilöt v. 1910, 1920, 1930: Väestölaskennoissa ei saatu mitään tietoja kasarmeihin ja sotalaivoihin sijoitetusta sotaväestä.
  5. Kulkulaitokset v. 1930: Rautatien konepajoissa ja raitiotien korjauspajoissa työskentelevät, jotka v. 1920 laskettiin tähän ryhmään, on v. 1930 laskettu ryhmään Teollisuus.
  6. Kaikki siivoojattaret on v. 1930 johdonmukaisemmin kuin aikaisemmin laskettu ryhmään puhtaanapitotyö.
  7. Lisää tietoa väestön elinkeinosta ja tietojen vertailtavuudesta: Väestön elinkeino. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1870-1975. Tilastollisia tiedonantoja nro 63. Tilastokeskus, Helsinki 1979.

Lähteet

  1. Tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taul. 29). Alkuperäinen lähde vuosien 1870-1930 väestölaskennat.

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)