Happamat sulfaattimaat 1:250 000

1:250 000 happamien sulfaattimaiden digitaalinen aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetasot o Sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys o Karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet - Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Näiden lisämääreenä esitetään tieto aluemaisena tasona siitä, mikäli hapan sulfaattimaa on karkeata maalajia, sillä näiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tyypillisistä hienorakeisista sulfaattimaista. Tutkimuspisteiden (kairauspisteiden) havainto- ja analyysitiedot esitetään karttapohjalla aluetason päällä pistemäisenä aineistona sekä pistekorttien muodossa. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000 – 1:50 000. Havaintopistetiheys on keskimäärin 1-2 / 2 km² ja aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan valuma-alueittain digitaalisessa muodossa Geologian tutkimuskeskuksen ”Happamat sulfaattimaat” -karttapalvelussa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Geologian tutkimuskeskus
Maintainer Geologian tutkimuskeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 31.58671339
bbox-north-lat 70.09229321
bbox-south-lat 20.3480106
bbox-west-long 19.08886999
contact-email geodata@gtk.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2014-09-17"}]
frequency-of-update asNeeded
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/a35864db-7cf6-4f30-bf82-b1a52825dc6c/attachments/GTK_hasu_s.png
guid a35864db-7cf6-4f30-bf82-b1a52825dc6c
licence ["Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineisto on suunniteltu k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4ksi mittakaavassa 1:100 000 - 1:250 000 ja sen k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 on otettava huomioon, ett\u00e4 sulfidien esiintymist\u00e4 kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksitt\u00e4iseen kuvioon voi maastossa sis\u00e4lty\u00e4 huomattavaakin vaihtelua johtuen muun muassa maalajin ja pohjavedenpinnantason vaihteluista. SulSulfidin olemassaolon ja esiintymissyvyyden todentamiseen on k\u00e4ytetty eri menetelmi\u00e4 tai niiden yhdistelmi\u00e4: aistinvarainen m\u00e4\u00e4ritys maastossa, n\u00e4ytteiden laboratorioanalyysit, maastossa mitattu pH sek\u00e4 pH-inkubaatio. Aistinvarainen m\u00e4\u00e4ritys on subjektiivinen ja k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4 jossain tapauksessa ainoana m\u00e4\u00e4ritysmenetelm\u00e4n\u00e4, on otettava huomioon virhel\u00e4hteen\u00e4. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusaineistoa ei voida k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eik\u00e4 tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Aineistoa voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 osoitetussa mittakaavassa apuv\u00e4lineen\u00e4 mm. vesienhoidon suunnittelussa ja maank\u00e4yt\u00f6n suunnit-telussa sek\u00e4 kohdentamaan mahdollisia tarkempia tutkimuksia ongelma-alueille."]
metadata-date 2016-12-08T07:41:37
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
resource_published 2014-09-17
responsible-party [{"name": "Geologian tutkimuskeskus", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08886999, 20.3480106], [31.58671339, 20.3480106], [31.58671339, 70.09229321], [19.08886999, 70.09229321], [19.08886999, 20.3480106]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
spatial_harvester true