BPA contour

BPA_CONTOUR Stadsontwikkeling/Ruimte Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to dateSamenvatting : De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand;de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven:de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen;de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten;indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken.De hier gepubliceerde laag 'Rechtsgeldige BPA's (actuele toestand)' geeft enkel aan dat er een Bijzonder Plan van Aanleg van toepassing is op het gebied in kwestie, ze geeft algemene bijkomende informatie zoals de naam van het BPA, het type BPA, de datum van goedkeuring, de instantie die het BPA goedkeurde, maar geeft geen detailinformatie over bestemmingen, stedenbouwkundige voorschriften en dergelijke meer. Deze informatie is wel ten dele terug te vinden in de laag 'BPA_RUP_grondvlakken'. Tevens houdt de laag geen rekening met de historiek; enkel de huidige toestand wordt weergegeven.Doel:De plancontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. Aanmaak:Digitalisatie van de contouren van de rechtsgeldige BPA’s op de grootschalige basiskaart van Antwerpen. Selectie uit het plannenregister.  Creatiedatum: 2002-09-19T00:00:00  Publicatiedatum: 2004-04-16T00:00:00  Update frequentie: wekelijks  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/bb976e848f6741d798deea814e3087a0_115
Last Updated February 1, 2019, 21:19 (CET)
Created February 1, 2019, 21:19 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:41:55.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:24:39.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/bb976e848f6741d798deea814e3087a0_115
language