Atlas van de woonuitbreidingsgebieden, toestand 30/07/2018

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening. De Atlas houdt rekening met de opties van de op dit moment gekende plannen (algemeen plan van aanleg (APA), bijzonder plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), afbakeningsprocessen stedelijke gebieden, duinendecreet, habitatrichtlijngebieden, goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen, woningbehoeftestudies, principiële akkoorden, enz.). Belangrijk: de Atlas vervangt de genoemde plannen niet. Deze plannen kunnen wijzigen en er kunnen plannen bijkomen. Bijgevolg is de Atlas slechts een momentopname, die regelmatig zal moeten bijgewerkt worden om zijn actualiteitswaarde te behouden. De Vlaamse overheid zal zich bij het beoordelen van dossiers baseren op de aanduidingen in de Atlas. Deze aanduidingen houden echter geen rekening met eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van andere sectorale regelgeving, vb. bosdecreet, natuurdecreet, watertoets, veiligheidsrapportage, Milieueffectenrapportering (MER) enz. In die zin houdt de aanduiding in de Atlas slechts een voorwaardelijke beleidsmatige vrijgave van de gronden in.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
Version 2018.01
Last Updated February 1, 2019, 20:13 (CET)
Created February 1, 2019, 20:13 (CET)
access_constraints ["other constraints", "De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Verplicht te gebruiken referentie luidt: \"WUG-Atlas, Ruimte Vlaanderen\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
contact_uri
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2018-07-30"}]
frequency-of-update annually
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://www.mercator.vlaanderen.be:443/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=521edbe0-a863-11e3-9be7-425861b86ab6&fname=WUG_1429780277346.JPG
graphic-preview-type JPG
guid 521edbe0-a863-11e3-9be7-425861b86ab6
issued 2018-07-30
language dut
license []
metadata-date 2018-08-27T12:00:41
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=521edbe0-a863-11e3-9be7-425861b86ab6
progress onGoing
publisher_email omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
publisher_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving", "roles": ["custodian", "originator", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1