Atlas der Buurtwegen

Overzicht van de historische versies (1843 - 1845) van de overzichtsplannen en detailplannen van de Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen. De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen. Een atlas is samengesteld uit overzichtsplannen, detailplannen en tabellen. Overzichtsplannen zijn één of meerdere plannen van de betreffende atlasgemeente met aanduiding van de omtrekken van deelgebieden, die genummerd zijn; de nummering van de deelgebieden verwijst naar het nummer van het detailplan; de schaal waarin de overzichtsplannen zijn opgemaakt is meestal 1/10.000. Detailplannen zijn meestal opgemaakt op kaartschaal 1/2.500; in enkele gevallen zijn ze opgemaakt op een andere schaal, bijvoorbeeld in stedelijke centra en buitengebieden). De tabellen die in de atlassen zijn opgenomen bevatten de wegkarakteristieken, het nummer van de buurtweg, de lengte, de oppervlakte …-, tabellen van de eigenaars van de aangelande percelen, tabellen van grondinneming. Alle overzichts- en detailplannen van de Atlassen der buurtwegen zoals ze destijds zijn opgemaakt, werden ingescand en gegeorefereerd en gemozaïkeerd tot een overzicht voor heel Vlaanderen. De tabellen zijn niet opgenomen in deze dataset. Evenmin zijn wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) die door de deputatie werden goedgekeurd, opgenomen in deze dataset.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Provincie Vlaams-Brabant
Last Updated February 1, 2019, 21:34 (CET)
Created February 1, 2019, 21:34 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Vlaamse Provincies\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-03-18"}, {"type": "publication", "value": "2014-12-19"}]
frequency-of-update
gemet-theme Vervoersnetwerken
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20&fname=Atlas_Buurtwegen_1_1416920513264.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20
issued 2014-12-19
language dut
license ["In het geval van een juridische betwisting dient de originele atlas geconsulteerd te worden zoals die aanwezig is bij het betrokken gemeentebestuur. Enkel voor eensluidend verklaarde en officieel ondertekende afschriften hebben juridische waarde.", "De plannen zijn slechts bij benadering ingepast in het Lambert 72-co\u00f6rdinaatstelsel. Bij het combineren met andere kaartlagen kunnen verschillen optreden en bijgevolg is voorzichtigheid geboden om hieruit conclusies te trekken."]
metadata-date 2018-10-12T10:15:40
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20
modified 2014-03-18
progress completed
publisher_email gis@vlaamsbrabant.be
publisher_name Provincie Vlaams-Brabant
publisher_uri http://www.vlaamsbrabant.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Provincie Limburg", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie West-Vlaanderen", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie Vlaams-Brabant", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie Antwerpen", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie Oost-Vlaanderen", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1843-01-01
temporal-extent-end 1845-12-31
total_owner 5